تمدید زمان ثبت نام و اعلام روز برگزاری کارگاه

زمان ثبت نام برای کارگاه دوره پائیزه تا تاریخ 22/9/90 تمدید شد

زمان برگزاری کارگاه

روز اول: پنج شنبه 24/9/90 ساعت 9 الی 14

روز دوم: جمعه 25/9/90 ساعت 9 الی 14

محل برگزاری: آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی - ساختمان شماره 2 - اتاق 103

× از کلیه شرکت کنندگاه درخواست می شود برای حضور در آزمایشگاه روپوش سفید آزمایشگاهی همراه داشته باشند.

/ 0 نظر / 35 بازدید