کارگاه پائیزه (دوره 1)

آشنایی با استخراج DNA، تکنیک PCR و الکتروفورز

زمان برگزاری: نیمه دوم آذر 1390

مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

مسئول کارگاه: دکتر مجید رجبیان - دکتر ابراهیم مصطفوی مندی

مجری کارگاه: سید امین فانی یزدی

اساتید:

1- دکتر محمود رضا کریمی شهری

2- مهندس محمد جواد حبیب زاده

 

/ 0 نظر / 49 بازدید