سرفصل های کارگاه

مباحث تئوری و فعالیت عملی کارگاه عبارتند از:

- آشنایی با استخراج  DNA

- آشنایی با مارکرهای مولکولی

- آشنایی با مبانی PCR

- انجام واکنش PCR و اصول آن

- مبانی الکتروفورز و ساخت محلول های مورد نیاز

- بهینه سازی واکنش PCR

ابزار و تجهیزات مورد استفاده:

1- ترموسایکلر   2- دستگاه الکتروفورز  3- تانک ازت و غیره

/ 0 نظر / 55 بازدید